Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Identificatie van de Verkoper
  Muziekhandel Oudenaarde
  Vertegenwoordigd door: De Coninck Hans
  Kortrijkstraat 14
  9700 Oudenaarde - België
  BTW BE 0821.243.867

  Tel (+32) 55 613 913
  Email: info@muziekhandeloudenaarde.be

  Hieronder ook vermeld als Muziekhandel Oudenaarde
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op onze website en op alle gesloten overeenkomsten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen en tot stand komen overeenkomst

 1. Alle uitingen van Muziekhandel Oudenaarde op de website www.muziekhandeloudenaarde.be gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 2. Bestellingen kunnen met een volledig ingevuld bestelformulier (met vermelding van uw naam, uw meest recente straatadres, emailadres, de juiste bestelnummers en aantal te bestellen artikelen), via onze website of per email worden geplaatst.
 3. Door het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de afnemer de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden vermeld op de website. Op de website worden de meest actuele algemene voorwaarden vermeld. Door het plaatsen van een bestelling ziet de klant ook uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Via de website kunnen overeenkomsten alleen in het Nederlands gesloten worden. Bestellingen via email kunnen gebeuren in het Nederlands, Engels, Duits of Frans.
 4. De minimum bestelwaarde bedraagt 49 euro. Muziekhandel Oudenaarde behoudt zich het recht voor bestellingen onder dit minimum te weigeren. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.
 5. Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Muziekhandel Oudenaarde in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Muziekhandel Oudenaarde de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

 1. De prijzen op de website van Muziekhandel Oudenaarde zijn de actuele prijzen. Deze prijzen kunnen ook verschillen van de prijzen geafficheerd in onze winkel.
 2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Muziekhandel Oudenaarde bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW en kosten van verpakking, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
 4. Muziekhandel Oudenaarde is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

 1. Muziekhandel Oudenaarde bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.
 2. Muziekhandel Oudenaarde levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzendt Muziekhandel Oudenaarde uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht ter informatie. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen bij onze leveranciers. Er worden geen extra kortingen of andere compensaties gegeven bij vertragingen. De vertragingen zijn immers doorgaans toe te schrijven aan vertragingen bij leveranciers.
 3. Muziekhandel Oudenaarde behoudt zich het recht om de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
 4. Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen aangetekend te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Muziekhandel Oudenaarde aangevuld of opnieuw gedaan.

5. Betaling

 1. Betaling geschiedt per bankoverschrijving, creditcard of online bankieren op nader op de website uiteengezette voorwaarden.
 2. Indien per uitzondering is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
 3. In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Muziekhandel Oudenaarde zich het recht voor een door de afnemer voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.
 4. Verrekening met vorderingen op Muziekhandel Oudenaarde of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
 5. Vooruitbetaling kan op verschillende nader overeen te komen manieren gebeuren.
 6. Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van ?100,- verschuldigd. Muziekhandel Oudenaarde kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Muziekhandel Oudenaarde, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
 2. Muziekhandel Oudenaarde is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Muziekhandel Oudenaarde zijn gebleven terug te (laten) nemen.

7. Verzakingsrecht

 1. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Een klant die een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft bij een bestelling via deze site het recht aan zijn aankoop te verzaken, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de veertien werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden evenwel niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt niet voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant verbroken is. De klant kan zijn verzakingsrecht uitoefenen via een aangetekende zending binnen de 14 werkdagen na de levering aan Muziekhandel Oudenaarde ? Kortrijkstraat 14 - 9700 Oudenaarde, met daarbij een kopie van de factuur en de leveringsdocumenten. Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, moet de klant binnen de 14 dagen volgend op de verzending van zijn aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Muziekhandel Oudenaarde ? Kortrijkstraat 14 - 9700 Oudenaarde. Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours aan ons adres zullen worden geweigerd. Wij zullen de terug ontvangen produkten binnen de week inspecteren. Indien we door niet naleving van de voorwaarden het pakket terug aan de klant moeten terugzenden zullen de extra kosten verhaald worden op deze klant. Indien de produkten beschadigd zijn, zal Muziekhandel Oudenaarde zich genoodzaakt zien de laagste van de volgende bedragen aan de klant te factureren: de herstelkosten of de gehele waarde van het betreffende produkt. Indien de verzegeling van software is verbroken zal de prijs van de betreffende software aanrekend worden. Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Muziekhandel Oudenaarde binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat de klant dient te vermelden in zijn aangetekend verzakingsschrijven. Het recht op verzaking kan niet worden ingeroepen in volgende gevallen:
  • 1. De levering handelde over een artikel op maat, een artikel dat heel specifiek is en speciaal moest worden besteld, vervangonderdelen enz... ook producten die tot stand zijn gekomen op basis van de klant zijn eigen specificaties of wensen komen niet in aanmerking.
  • 2. Levering van CD, DVD, Video, Midi, Software, Computerfiles en andere informatie-dragers in alle mogelijke vormen.
  • 3. Levering van boeken, partituren en andere gedrukte uitgaven in alle mogelijke vormen.
  • 4. Wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaal gangbaar.
  • 5. Instrumenten die om hygiënische redenen niet kunnen worden teruggenomen (bv. oordopjes, in-ear systemen, microfoons, blaasinstrumenten en alle andere instrumenten waarbij de mond wordt gebruikt om het instrument te bespelen)
  • 6. Instrumenten waarvan de snaren (snaarinstrumenten en strijkinstrumenten) of vellen (drums & percussie) werden bespeeld zal, in het geval het vezakingsrecht aan alle voorwaarden voldoet en geldig is, de kost van een nieuwe set in mindering gebracht worden van het te retourneren bedrag.

8. Garantie

 1. De garantie van de geleverde goederen beperkt zich door onze hoedanigheid als tussenpersoon strikt tot die garantie die ons wordt toegekend door de desbetreffende leverancier. Deze garantie dekt de inwendige schade aan het apparaat (elektrische of mechanische verschijnselen) onder dezelfde voorwaarden als bepaald door de fabrikant. Zij sluit alle recht op waarborg uit op alle andere schade veroorzaakt aan het instrument of accessoire bijvoorbeeld door oxidatie, een val of door een harde schok... De garantie dekt uitsluitend het vervangen van stukken. In geval iemand anders reeds geprobeerd heeft het probleem op te lossen dan vervalt de gehele waarborg. De factuur geldt als waarborgstitel en moet door de klant zorgvuldig bijgehouden worden en in origineel voorgelegd kunnen worden. De garantie vangt aan op de datum van de factuur. Indien de klant in het kader van de waarborg zonder onze tussenkomst een beroep doet op de fabrikant, zijn deze kosten te zijnen laste. De waarborg vervalt bij professioneel gebruik (commercieel, professioneel, collectief) en dekt nooit de herstellingen van defecten tengevolge van overmacht zoals blikseminslag, overstroming enz... De klant heeft eveneens geen verhaal indien het defect veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig is met de voorschriften van de fabrikant. De garantie is niet overdraagbaar. Bij doorverkoop vervalt dus de garantie. In geval van defect dient de klant het product ten allen tijde in de oorspronkelijke verpakking aan te dienen. Bij het ontbreken van deze originele verpakking is de klant zelf verantwoordelijk bij eventuele schade bij extern transport van en naar de hersteldienst. De klant heeft krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. De in onze algemene voorwaarden vermelde garantie laat deze rechten onverlet. Retourkosten naar ons adres zijn integraal voor rekening van de klant.
 2. Vertoont het instrument een technisch mankement, dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via info@muziekhandeloudenaarde.be melden. We kijken na wat het eventuele probleem is en geven spoedig een seintje. Vertoont het instrument en/of de verpakking bij levering een beschadiging dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via info@muziekhandeloudenaarde.be melden. Bij beschadiging van de verpakking dient de klant dit ook reeds schriftelijk te vermelden op de afleverbon van de koerierdienst die het pakket komt afleveren. Na melding door de klant dienen we onmiddellijk bij de koerierdienst een schadeclaim-dossier in. De koerierdienst stelt het onderzoek naar de schade in. Pas na goedkeuring van het schadedossier wordt de klant een vervangbestelling opgestuurd. De klant dient steeds alle verpakkingen en de inhoud ervan te bewaren in de toestand van levering voor inspectie van de koerier. Indien de verpakking of gedeeltes van de verpakking niet meer aanwezig zijn kan de schadeclaim worden afgekeurd en vervalt de verzekering waardoor de koper geen gratis vervangbestelling bekomt. Is de inhoud van de verzending niet in overéénstemming met de bestelling dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via info@muziekhandeloudenaarde.be doorgeven. De klant mag de inhoud van de zending niet in gebruik nemen. Indien vastgesteld wordt na de ophaling dat de klant de inhoud reeds in gebruik heeft genomen kan de klant geen aanspraak maken op een gratis vervangorder en zal de klant verantwoordelijk gesteld worden voor alle kosten die dit met zich meebrengt.
 3. Ingevolgde een rechtsgeldig uitgeoefende garantieaanspraak heeft de afnemer recht op een kosteloos herstel of kosteloze vervanging ter keuze van Muziekhandel Oudenaarde van het goed, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Deze garantie is dus niet van toepassing indien:
  • het artikel bij terugzending onvoldoende werd beschermd tegen transportschade;
  • wijzigingen aan het artikel of instrument zijn aangebracht;
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Muziekhandel Oudenaarde niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
  De rechtsvordering van de afnemer verjaart na verloop van een jaar vanaf de dag waarop de afnemer het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar, zoals bedoelt in 8.1, mag verstrijken. Voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs of beroepsmatig gebruik, verjaart de rechtsvordering een maand te rekenen vanaf de melding van het gebrek aan Muziekhandel Oudenaarde. Na het verstrijken van de garantietermijn zoals bepaald in 8.1 is Muziekhandel Oudenaarde gehouden tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van het verkochte product.

9. Persoonsgegevens

 1. Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Muziekhandel Oudenaarde opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast kan Muziekhandel Oudenaarde de gegevens gebruiken voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van folders of nieuwsbrieven. Muziekhandel Oudenaarde hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende Belgische Wetgeving.
 2. Wanneer Muziekhandel Oudenaarde gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 10.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Muziekhandel Oudenaarde met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
 2. Muziekhandel Oudenaarde is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 3. Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Muziekhandel Oudenaarde beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.

11. Informatievoorziening

 1. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Muziekhandel Oudenaarde al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden. De afnemer is altijd geacht op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden vermeld op de website.
 2. Muziekhandel Oudenaarde stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
  • haar vestigingsadres
  • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
  • de wijze en kosten van aflevering en betaling
  • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.
  • De wijze van terugneming en teruggave van het product, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten;
  • De geldigheidsduur van het aanbod (indien van toepassing).
 3. Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Muziekhandel Oudenaarde niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen

 1. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
 2. Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.
©2019 - site powered by logo inflecto